Streda 19. jún, meniny má Alfréd

Ide o zdravie, tak sa spamätajte!

O tom, že práca v noci narúša náš biorytmus a môže spôsobiť aj mnohé závažné ochorenia vie dnes už takmer každý. Malá, ba takmer nijaká pozornosť sa však venuje smartfónom, ktoré sa stali našimi vernými súputnikmi. Ved­ci však uve­rej­ni­li už nie­koľ­ko pozoruhodných štú­dií o tom, ako smar­tfó­ny, tab­le­ty a po­čí­ta­če ov­plyv­ňu­jú náš spá­nok. Problém je vo vyžarovaní modrého svetla, kto­ré na­rú­ša fun­kciu me­la­to­ní­nu.

Hormón melatonín produkuje v tme a počas spánku naše šuškovité teliesko, (šišinka – zaužívaný čechizmus), epifýza. Melatonín sa považuje za všestranný životne dôležitý hormón, ktorý podľa vedcov spomaľuje starnutie a obnovuje vitalitu. Redukuje stres, zlepšuje spánok, zvyšuje sexuálnu aktivitu, lieči  poruchy biorytmu, spôsobené prekonávaním časových pásiem, posilňuje srdce, zvyšuje libido. Významne posilňuje imunitu. Pomáha riadiť priebeh spánku.

Aj váš biorytmus podlieha melatonínu. Len čo sa zotmie, začne epifýza vylučovať melatonín a vy sa cítite príjemne unavený a pripravený na spánok. Teda na regenerovanie celého systému.

Všetko je inak, ak ste  vaše smartfóny podvečer neodložili, ale práve v tom čase  ich využívate naplno. Emi­to­va­né mod­ré svet­lo s krátkou vlnovou dĺžkou spô­so­bu­je, že ob­ra­zov­ka tých­to za­ria­de­ní je či­ta­teľ­ná aj za naj­jas­nej­šie­ho dňa. No v no­ci, keď je oko­lie tma­vé, mo­zog si mod­ré svet­lo vy­kla­dá ako den­né svet­lo a zni­žu­je pro­duk­ciu me­la­to­ní­nu v epi­fý­ze.

Dôsledok? Narušený biorytmus a v dôsledku toho celé množstvo civilizačných chorôb. Rakovina, kardiovaskulárne ochorenia, choroby chrbtice, artritída, cukrovka, oslabenie imunity...

Pre­to vedci  od­po­rú­ča­jú op­ti­ma­li­zo­vať sof­tvér na pou­ží­va­nie v no­ci, pri­čom har­dvér by mal umož­niť ta­kis­to noč­ný re­žim, kto­rý prep­ne emi­sie mod­ré­ho svet­la na žl­té a čer­ve­né svet­lo a zní­ži aj jas dis­ple­ja. Už teraz sú na trhu niektoré dostupné zariadenia s funkciou, ktorá automaticky večer prepne na prijateľnejšie svetlo s dlhšou vlnovou dĺžkou. Je to jedno z možných riešení. Lepšie je, je venovať spánku dostatočný čas a zaslúženú pozornosť. Nič vám neujde. Aj zajtra je deň a čím menej venujete času počítačom, tým viac tých krásnych dní bude. Podľa vedcov totiž práve melatonín svojím pôsobením predlžuje život. Pri laboratórnych pokusoch, pri ktorých sa zvýšila hladina melatonínu sa zvýšila aj priemerná dĺžka života pokusných zvierat až o 20 percent.

Natália Krížová


foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Working_lat(t)e_(3583874642).jpg


Múdrosť na dnes

„Hnev se neprekonává hnevom, ale láskou."

Čítali ste už ?