Štvrtok 14. november, meniny má Irma

Antropozofická medicína

V Prahe sa bude konať 6.5. – 8.5. Vzdelávanie v oblasti antroposofickej medicíny. Ide opäť o krok bližšie k potrebám človeka, bytosti, pacienta. Nás v redakcii veľmi teší, keď sa zbližuje alopatická medicína s naturálnou medicínou alebo ďalšími možno doteraz neznámymi alebo nedocenenými, či oficiálne neuznanými oblasťami medicíny.

Spomínam si na slová profesora MUDr. Petra Labaša prednostu I. chirurgickej kliniky LF a UN Bratislava, dekana LF UK Bratislava, keď v aule univerzity mal prednášku istý čínsky doktor, ktorý hovoril o tom, že cchi-kung je liečebná metóda schopná navrátiť úplné zdravie chorým ľuďom. Istí študenti sa ohradili, že sa takýmito prednáškami zavádza na fakultu tmárstvo a amaterizmus. MUDr. Labaš reagoval jednoducho. Povedal: „Študenti, zapamätajte si, že všetko, čo človeku vráti plné zdravie je medicína.“ Plne sa s týmto názorom stotožňujeme a vážime si každého lekára, ktorý v pokore k zdraviu skúma aj ďalšie možnosti pomoci pacientovi, hoci titul ho oprávňuje doslova „zaspať na vavrínoch“. Vážime si aj všetkých ľudí, ktorí sa rozhodli zobrať zodpovedne svoje zdravie do vlastných rúk. Vzdelávať sa v tejto oblasti, experimentovať a napredovať k tomu, že napokon sa z väčšiny ochorení dokážeme „vylízať“ bez pobytu u lekára, či v zdravotníckom zariadení. Takže príležitosť prihlásiť sa hoci aj na túto formu vzdelávania zdieľame a posielame ďalej. Ak sa pýtate, čo je to antroposofická medicína, tu je odpoveď.

Antropozofická medicína

Antropozofická medicína predstavuje komplementárny, integrujúci medicínsky systém, ktorý rozširuje poznatky a postupy konvenčnej medicíny o výsledky duchovnej vedy. Nejedná sa o “alternatívnu” medicínu, ktorá by chcela nahradiť akademickú medicínu. Naopak, antropozofická medicína používa všetky výsledky rigorózneho vedeckého výskumu, ktoré sú prospešné pre individuálneho pacienta. Každý antropozofický lekár absolvoval bežné všeobecné a špecializačné medicínske vzdelanie, ktoré rozšíril o štúdium antropozofického pohľadu na človeka a svet.

Antropozofická medicína je vysoko individualizovaná – zohľadňuje človeka v celej jeho osobnosti. Chorého neredukuje iba na chorobu, ale vidí konkrétneho pacienta v chorobe. Vyhýba sa rutinným a štandardizovaným postupom. Aj keď sú obrazy choroby u rôznych ľudí podobné, dostáva každé ochorenie jedinečný výraz u individuálneho človeka. Pre antropozofického lekára tvorí telesný a duševný život spolu s individualitou človeka jednotu, ktorej zložky sa vzájomne ovplyvňujú. U pacienta skúma nielen telesné, ale aj psychické a osobnostné  dispozície, ktoré otvorili cestu ku vzniku ochorenia. Tieto dispozície sa snaží rozpoznať a terapeuticky využiť. Lekár sa necháva viesť vedeckými poznatkami, svojou skúsenosťou, vlastnou schopnosťou úsudku a intuíciou.

Antropozofická medicína terapeuticky využíva na jednej strane liečebné postupy, pri ktorých je pacient pasívnym objektom (operácie, masáže, konvenčná farmakologická liečba). K nim pridáva metódy, ktoré vyžadujú aktívne individuálne zapojenie sa chorého ako subjektu do liečebného procesu (napríklad rôzne formy umeleckej terapie, liečebná eurytmia, psychoterapia, úprava výživy, fyzioterapia a iné).

Medikamentózna liečba spočíva v podávaní antropozofických liečiv na prírodnej báze, ktorých zloženie je určené typickým charakterom konkrétneho ochorenia. Okrem toho sú podávané lieky, ktoré sú vyberané podľa individuálnej konštitúcie pacienta. Jedná sa väčšinou o homeopatické lieky a bylinné prípravky, ktoré podnecujú vnútornú aktivitu organizmu, podporujú samoliečivé a regeneračné sily.

Pacienti sú vždy podporovaní, liečení a vedení so snahou pomôcť im získať  individuálne a samostatné bytie. Antropozofická medicína stavia individualitu človeka do stredu pozornosti.

II. História a súčasnosť

Antropozofická medicína vznikla začiatkom 20-tich rokov minulého storočia. Na jej začiatku stála holandská lekárka Ita Wegman (1876-1943) a ďalší lekári, ktorí spolupracovali s Dr. Rudolfom Steinerom. Od začiatku bolo dôležité, aby antropozofickí lekári boli vždy svojimi vedomosťami na úrovni vedeckých znalostí svojej doby. Na tomto základe chceli medicínu rozšíriť o duchovnovedné poznatky antropozofie.

Už v roku 1921 vznikli v Arlesheime pri Bazileji (Švajčiarsko) a v Stuttgarte (Nemecko) prvé, vtedy ešte skromné kliniky, v ktorých sa nový lekársky spôsob uvádzal do praxe. Z nich sa v priebehu desaťročí antropozofická medicína rozšírila do celého sveta. Udomácnila sa vo vyše 60 štátoch sveta.

V súčasnosti je certifikovaných niekoľko tisíc antropozofických lekárov (všeobecných a špecialistov). Väčšina z nich sú členmi národných  asociácií antropozofických lekárov, ktoré združuje Medzinárodná federácia antropozofických lekárskych asociácií. Antropozofické liečivá sú predpisované viac než 10000 lekármi s rôznym stupňom vzdelania v antropozofickej medicíne v 21 zo všetkých 27 štátov EÚ (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Nemecko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia) a tiež v Nórsku, Švajčiarsku a Chorvátsku. Pobočky a predajne výrobcov antropozofických liečiv sú zastúpené vo väčšine európskych štátov, podobne ako v Severnej a Južnej Amerike, Japonsku, Rusku, Juhoafrickej republike, Egypte, Austrálií a na Novom Zélande.

III. Terapia

Antropozofická medicína so svojim integrujúcim prístupom kombinuje konvenčné liečebné postupy, homeopatiu, fytoterapiu, liečbu špecifickými antropozofickými liečivami a terapeutickými postupmi. Je používaná vo všetkých oblastiach  liečebnej starostlivosti – zahŕňajúc akútnu, intenzívnu starostlivosť alebo liečbu chronických ochorení.

Medzi špecifické terapeutické prístupy patrí liečebná eurytmia, rytmické masáže, umelecká terapia, psychoterapia, práca s biografiou, ošetrovateľstvo, fyzioterapia.

IV. Výskum:

Od svojho vzniku bola antropozofická medicína založená na vedeckom prístupe. Základný výskum, observačné a klinické štúdie sú piliermi, na ktorých stojí hodnotenie účinnosti antropozofickej terapie. Jedná sa o jednotný, postupne sa vyvíjajúci vedecký systém. Ako to bolo pri konvenčnej medicíne, aj tu sa vyvíjali postupom času metodologické prístupy – od popisov ojedinelých prípadov, retrospektívnych štúdií skúmaním dokumentácie a jednoduchých kohortných štúdií, až po zložité prospektívne, randomizované, kontrolované štúdie.  Súčasná antropozofická medicína používa široké spektrum štúdiových dizajnov.

V konvenčnej medicíne je skúsenosť lekára metodologicky vyčlenená z výskumu. Randomizované, placebom kontrolované, dvojito zaslepené štúdie nahrádzajú vo výskume rozhovor medzi pacientom a lekárom a znemožňujú svojim zovšeobecňujúcim experimentálnym charakterom skúmať prirodzené podmienky, v ktorých sa odohráva liečba. Antropozofická veda preto hľadá nové možnosti, ako dôjsť k zhodnoteniu účinnosti liečby. Hľadá a rozvíja nové vedecké metódy, ktoré lepšie zodpovedajú reálnej situácií liečby a jej individuálnemu charakteru v praxi lekára.

Vzdelávanie prebieha formou seminára. Je zážitkové – vrátane diagnostiky, vyhľadávanie potrieb a terapie pre konkrétneho prítomného pacienta.

Zdroj Internet (krátené)


Múdrosť na dnes

„Jediné čo môžete zmeniť, je zmeniť seba. Ale niekedy tým zmeníte úplne všetko."

Čítali ste už ?